CRITERIS D'AVALUACIÓ 6è de primària

  

Criteris d’avaluació 6è primària. Primer trimestre 22-23             


LLENGUA CATALANA I LITERATURA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

COMUNICACIÓ ORAL

Expressar-se i comunicar-se davant els altres de forma comprensiva, cuidant l'entonació, el to de veu, la velocitat i la comunicació no verbal (gesticulació, postura, mirada…) en les exposicions i explicacions de continguts que s'han portat a terme durant ell trimestre.

COMPRENSIÓ LECTORA

Llegir en veu alta de forma fluida, amb entonació, amb ritme i utilitzar un to de veu adequat procurant donar comprensió a la seva lectura.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Planificar un guió i escriure textos de diverses tipologies: descripcions, correus electrònics, contes fantàstics, presentacions, notícies… tot revisant les faltes d'ortografia.

---------------------------

Mostrar seguretat en l'ortografia base, bon coneixement de les normes ortogràfiques i aplicar l'accentuació gràfica.

 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

COMUNICACIÓ ORAL

Escoltar un text oral i respondre correctament qüestionaris i preguntes sobre aquest.

COMPRENSIÓ LECTORA

Llegir, identificar i analitzar diferents tipologies de textos escrits i respondre de forma comprensiva les preguntes relacionades amb el que s'ha llegit.

 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA

Estructurar els diferents tipus de text, ordenant les idees generades, per escriure notícies, contes, descripcions…tot revisant l'ortografia emprada.

------------------------

Identificar les diferents categories gramticals treballades i distingir les tipologies de cadascun.

 

LITERÀRIA

Conèixer diferents autors i autores significatius de la literatura castellana.

 

 

 

LLENGUA ANGLESA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

COMUNICACIÓ

ORAL

Mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres.

 

COMPRENSIÓ LECTORA

Comprendre poemes, cançons, llegendes,

refranys o dites escrits.

 

EXPRESSIÓ ESCRITA

Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels elements que en són propis (correcció, planificació, contextualització, revisió).

 

LITERÀRIA

Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació.

 

PLURILINGÜE

Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes.

 

 

 

LLENGUA FRANCESA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

COMUNICACIÓ

ORAL

Captar el missatge global de les produccions orals més treballades a l’aula, amb suport visual i no visual. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-los oralment.

 

COMPRENSIÓ LECTORA

Comprendre textos literaris senzills escrits: contes, poemes, cançons... preferiblement amb suport àudio.

 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA

Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica.

LITERÀRIA

Comprendre textos literaris senzills escrits: contes, poemes, cançons... preferiblement amb suport àudio.

 

PLURILINGÜE

Conèixer els trets identificatius de la cultura francesa i la seva llengua.

 

 

MATEMÀTIQUES

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Planificar el procés de resolució el problema/operació combinada.

 

RAONAMENT I PROVA

Operar amb els nombres coneixent la jerarquia de les operacions i sap calcular el resultat correctament.

 

CONNEXIONS

Utilitzar correctament els algorismes estàndards de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió.

 

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Observar la forma i triar, de cada sèrie, la figura que creu que "trenca la norma". Argumentar la seva opció utilitzant correctament el vocabulari matemàtic.

---------------------------------

Explicar amb claredat diversos processos matemàtics demostrant que els entén, com per exemple, perímetre i àrea de les figures planes, jerarquia de les operacions combinades, , …

 

  

CONEIXEMENT DEL MEDI

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

SALUT I EQUILIBRI

I dentificar la importància dels avenços mèdics en la salut. 

---------------------------

Identificar i conèixer malalties, lesions i trastorns que afecten als diferents aparells, òrgans i sistemes del cos humà.

 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC : MÚSICA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ

Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ

Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment.

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT

Crear cançons i participar en creacions individuals i col·lectives emprant degudament la terminologia i grafia corresponents.

 

ÀMBIT ARTÍSTIC : PLÀSTICA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

PERCEPCIÓ COMPRENSIÓ I VALORACIÓ

Utilitzar elements bàsics del llenguatge plàstic per comprendre i valorar l'obra de l'artista treballat aquest trimestre.

 

 

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ

Utilitzar amb precisió elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques.

 

 

 

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT

Crear una obra artística amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

ACTIVITAT FÍSICA

Ajustar els moviments del propi cos per adequar-los a les necessitats de cada situació motriu.

 

HÀBITS SALUDABLES

Respectar els diferents moments de la sessió d’educació física, actuant segons la situació ho requereixi i ajudant així al bon funcionament de les classes.

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ COPRPORAL

JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE

Participar i gaudir dels jocs i activitats respectant les normes.

Relacionar-se de forma adient amb els companys durant el joc afavorint el bon funcionament de les activitats proposades.

 

 DIGITAL

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

INSTRUMENTS I APLICACIONS

Conèixer i utilitzar els diferents dispositius digitals per solucionar situacions d'aprenentatge variades.

 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE

Conéixer  i utilitzar l'entorn de l'office 365 i les seves aplicacions de forma àgil i eficaç en les activitats proposades.

 

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ

Utilitzar de forma adient i eficaç l'espai de col·laboració digital del OneNote per treballar en grup compartint informació.

 

 EDUCACIÓ EN VALORS

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

PERSONAL

Ser autònom en la presa de desicions. Assumir la responsabilitat dels seus actes.

INTERPERSONAL

Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions.

 

SOCIAL

Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

 

 

APRENDRE A APRENDRE

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

AUTOCONEIXEMENT RESPECTE DE L’APRENENTATGE

Conèixer els propis punts forts i febles dels seus aprenentatges i ser capaç de buscar estratègies creatives per resoldre els punts dèbils.

 

 

APRENENTATGE INDIVIDUAL

Organitzar les propostes setmanals d'aprenentatge de forma eficaç i duent-les a terme satisfactòriament el temps que les ha planificat.

 

 

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA

 

Dimensió

Criteri d’avaluació

AUTOCONCEPTE

 

Expressar les opinions i raonar-les.

CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I COL·LECTIUS

Participar activament en les tasques acordades amb l'equip.

 

Animar i ajudar al grup a realitzar els projectes comuns.

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.