CRITERIS D'AVALUACIÓ 5è de primària

1r trimestre 5è 22-23

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Comprendre texts escrits amb una estructura i vocabulari adients a la seva edat i respondre autònomament preguntes referides al text.

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Elaborar habitualment un guió o esborrany abans d’escriure qualsevol tipus de text. 

  

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Comprendre texts escrits amb una estructura i vocabulari adients a la seva edat i respondre autònomament preguntes referides al text.  

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Elaborar habitualment un guió o esborrany abans d’escriure qualsevol tipus de text. 

 

LLENGUA ANGLESA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

COMUNICACIÓ 

ORAL 

Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper. 

 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Comprendre poemes, cançons, llegendes, 

refranys o dites escrits. 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la finalitat comunicativa. 

 

LITERÀRIA 

Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació. 

PLURILINGÜE 

Mantenir una actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès per comprendre-les a la vegada que per les persones que intenten expressar-se en llengua anglesa malgrat els errors. 

 

LLENGUA FRANCESA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

COMUNICACIÓ 

ORAL 

Sap utilitzar les funcions bàsiques del llenguatge: saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís, donar les gràcies, suggeriments i expressar estats d'ànim. 

 

 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Comprendre textos literaris senzills escrits: contes, poemes, cançons... preferiblement amb suport àudio. 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Produeix, amb el suport de pautes, frases simples, ben estructurades i enllaçades amb signes de puntuació. 

 

PLURILINGÜE 

Conèixer els trets identificatius de la cultura francesa i la seva llengua. 

 

 

MATEMÀTIQUES 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

Representar un problema de manera gràfica per mitjà d'un dibuix, mapa mental…

CONNEXIONS 

Plantejar preguntes problema amb facilitat en diferents situacions o observacions de l’entorn proper (escola, ciutat, etc)  

 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

MÓN ACTUAL 

Planificar un desplaçament, seguint l'estructura, d'una estada temporal curta en un lloc proper i valorar equilibradament, de forma sostenible, els condicionants d'espai, temps i diners.

CIUTADANIA 

Mostrar-se sempre molt participatiu/va en les assemblees de classe afavorint un clima de respecte i bona convivència.

 

 

 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC:  MÚSICA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

PERCEPCIÓ COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

Utilitzar elements bàsics i estratègies dels llenguatges visual, corporal i musical per comprendre i valorar les produccions artístiques. 

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment.  

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, de les imatges, dels objectes, de les figures geomètriques i dels recursos digitals.

 

ÀMBIT ARTÍSTIC:  PLÀSTICA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

PERCEPCIÓ COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

Utilitzar amb precisió elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques (com l'esbós, el papel picado o la simbologia) per a expressar-se.

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

ACTIVITAT FÍSICA 

Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.

 

HÀBITS SALUDABLES 

Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.

JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

 

 DIGITAL  

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 

Conéixer  i utilitzar l'entorn de l'office 365 i les seves aplicacions de forma àgil i eficaç en les activitats proposades. 

 

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Utilitzar amb eficàcia l'entorn de col·laboració i tenir interès per participar en grup. 

 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

INTERPERSONAL 

Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, companys, mestres i tot el personal que treballa a l'escola.

 

APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

APRENENTATGE INDIVIDUAL 

Organitzar les propostes setmanals d'aprenentatge, i dur-les a terme satisfactòriament en el temps que les ha planificat de manera autònoma.  

ACTITUD POSITIVA VERS L’APRENENTATGE 

 Mostra sempre una actitud activa i participativa davant les propostes i activitats d'aprenentatge, mostrant el desig de continuar aprenent.

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió 

Criteri d’avaluació 

AUTOCONCEPTE 

Expressar les seves opinions i raonar amb diversitat d'arguments, i és capaç de modificar-les, si s'escau, desprès de compartir-les.

 

 

 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.